Vedtægter

Hent vedtægter som pdf


Love for Dansk Gas Forening
17.11.2016


Vedtaget på mødet i Fredericia den 6. juli 1912 med ændringer af 29. juni 1919, 22. juni 1923, 10. november 1927, 28. juni 1929, 27. juni 1930, 15. marts 1936, 15. juni 1937, 15. juni 1938, 15. august 1944, 15. oktober 1945, 20. juni 1951, 25. maj 1954, 26. maj 1967, urafstemning maj/juni 1969, generalforsamling 16. november 1978, generalforsamling 1982, generalforsamling 1984, generalforsamling 1985, generalforsamling 1992, generalforsamling 1993 og generalforsamling 1999 samt ekstraordinær generalforsamling 1999, ordinær generalforsamling 2015 og ordinær generalforsamling 2016.

I. Navn og formål
§ 1 Foreningens navn er: Dansk Gas Forening - DGF - og dens hjemsted er sekretariatets.
§ 2 Foreningens formål er at fremme en effektiv, miljøvenlig og sikker anvendelse af gas.

Dette formål søges blandt andet opnået ved afholdelse af møder, temadage, konferencer, udvalgsarbejde, informationsformidling af gassektorens teknologiske udviklingsaktiviteter, ved arrangement af fælles studierejser, ved udgivelse af et fagblad og ved deltagelse i internationalt samarbejde, herunder International Gas Unions arbejde.

II. Medlemmer
§ 3 Generalforsamlingen kan på bestyrelsens forslag udnævne æresmedlemmer. Disse er kontingentfrie og nyder alle medlemsrettigheder; de har dog kun stemmeret, såfremt de havde dette ved udnævnelsen.
Æresmedlemmer kan udnævnes enten for livstid eller for 1 år.

Til udnævnelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 4 Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der arbejder inden for gasforsyning eller gasanvendelse eller beslægtede områder.

Udmeldelse skal ske skriftligt med tre måneders varsel til en 1. juli

§ 5 Kontingentet, der opkræves årligt, fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen udarbejder en procedure for opkrævningen.

Medlemmer, der er fratrådt deres stilling på grund af alder eller er førtidspensionerede, betaler et reduceret kontingent fastsat af Generalforsamlingen.

§ 6 Hvis et medlem er i kontingentrestance med 1 års medlemsbidrag til foreningen, ophører medlemskabet.

Desuden kan bestyrelsen indstille til en generalforsamling, at et medlem, hvis forbliven i foreningen efter bestyrelsens skøn ikke stemmer med foreningens interesser, ekskluderes af denne.

For at et forslag fra bestyrelsen om eksklusion af et medlem kan komme til behandling på en generalforsamling, skal bestyrelsen senest en måned før pågældende generalforsamling have underrettet vedkommende herom pr. anbefalet brev.

På den pågældende generalforsamling skal bestyrelsen inden afstemningen motivere, hvorfor den har foreslået det pågældende medlem ekskluderet. Derefter stemmes der hemmeligt om bestyrelsens forslag, som kun kan vedtages, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen mødte medlemmer stemmer derfor.

III. Generalforsamling
§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Møde- og stemmeret har samtlige medlemmer. Hvert medlem har kun 1 stemme, der kun kan afgives personligt.

Den årlige generalforsamling afholdes i oktober eller november måned.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 1/4, dog minimum 50, af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af forhandlingsemne(r).

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel enten ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (herunder mail til oplyst mailadresse)  eller ved meddelelse i foreningens tidsskrift. Meddelelsen skal indeholde dagsorden for mødet samt bilægges eventuelle forslag.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der er begæret af medlemmer, skal indkaldes senest 30 dage efter, at formanden har modtaget kravet.

Stedet for afholdelse af generalforsamlinger fastsættes af bestyrelsen.

§ 8 På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent
2. Eventuel udnævnelse af æresmedlemmer 
3. Eventuel uddeling af gasprisen 
4. Aflæggelse af beretninger
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
Meddelelse af decharge til bestyrelse og ledelse. 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende 
regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingenter.
7. Eventuelle forslag 
8. Valg af formand og næstformand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. september.

§ 9 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der - med de begrænsninger, som foreningens love giver - afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden.

Beslutninger tages ved simpelt flertal, jf. dog paragrafferne 3, 6, 7, 15 og 16. Står stemmerne lige, er et forslag bortfaldet, mens der ved valg foretages omvalg. Står stemmerne derefter atter lige, foretages der lodtrækning.

Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot et medlem forlanger det.

IV. Bestyrelsen
§ 10 Foreningens bestyrelse består af en formand, en næstformand og 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Det bør tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning i så høj grad som muligt er repræsentativ for de forskellige faggrupper i foreningen. Valget gælder for 2 år og således, at formand, næstformand og 3 medlemmer vælges i ulige år og de fire øvrige medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted. Dog kan der maksimalt foretages valg til samme post i to perioder for formandens og næstformandens vedkommende.

Bestyrelsen skal udpege en sekretær og en kasserer, som ikke behøver være medlem af bestyrelsen.

I tilfælde af vakance blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer supplerer bestyrelsen sig selv; den således valgte er på valg ved næste ordinære generalforsamling.

Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen, såfremt den måtte finde det ønskeligt, supplere sig med et medlem, som vælges af bestyrelsen blandt foreningens medlemmer for et år ad gangen.

§ 11 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal indkaldes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Beslutninger tages ved simpelt flertal; i tilfælde af stemmelighed gør formandens (næstformandens) stemme udslaget.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsgang.

§ 12 Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen; den træffer afgørelser i alle sager, der ikke i henhold til foreningens love kræver generalforsamlingsbeslutning, eller som den selv henskyder til behandling af generalforsamlingen.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og vælger eventuelle medlemmer til at repræsentere foreningen i bestyrelser, kommissioner, udvalg m.m.

Til bestyrelsens arbejde hører at udarbejde budget og regnskab, at gennemgå indkommende stof og tage initiativ i spørgsmål, der ligger inden for foreningens formål.

Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand ved salg og pantsætning af fast ejendom, dog kun i forbindelse med den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsen kan antage den nødvendige medhjælp og fastsætter disses honorarer.

Bestyrelsen kan nedsætte sådanne udvalg, som den anser for nødvendige; hertil kan vælges medlemmer uden for bestyrelsens kreds.

§ 13 Bestyrelsen arrangerer medlemsmøde og medvirker til, at en række komitéarbejder, arbejdsgrupper og udvalg, svarende til IGU’s løbende arbejdsområder, fungerer.

V. Regnskab
§ 14 Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
Bestyrelsen skal antage en revisor uden for foreningens kreds til at gennemgå regnskabet.


VI. DGF’s Gaspris
§ 15
Gasprisen er indstiftet af Dansk Gas Forening.

Prisen kan uddeles en gang årligt til en eller flere personer, der har ydet en bemærkelsesværdig indsats for den gastekniske udvikling i Danmark.

§ 16
Gasprisen er på 15.000 kr. Uddelingen kan ved ligeværdige forslag opdeles i 2. Bestyrelsen kan beslutte at regulere uddelingens størrelse midlertidigt eller permanent.
Prismodtager forventes at bidrage med et indlæg om sin indsats i foreningens medlemsblad.

Som eksempler på indsatsområder, der kan belønnes, kan nævnes undervisning og information, forskning og udvikling eller specielle gastekniske løsninger.

§17
Prismodtageren vælges af foreningens siddende bestyrelse.

Medlemmernes forslag til kandidater skal være foreningens sekretariat i hænde senest 1. februar for at deltage i årets bedømmelse.

Uddeling af gasprisen begrænses ikke til DGF’s medlemmer.

Prisen kan ikke uddeles til personer i foreningens siddende bestyrelse.


Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kun under iagttagelse af bestemmelserne i § 18. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal ved simpelt flertal træffe bestemmelse om anvendelsen af foreningens eventuelle midler, der skal tilfalde gastekniske eller velgørende formål. 
 

VII. Lovændringer mv.
§ 18
Ændring af lovene kan kun ske på en generalforsamling, og til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer er for forslaget. 

Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er til stede, kan forslaget vedtages på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling uanset antallet af tilstedeværende medlemmer, dog kræves stadig, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 

Forslaget kan også udsendes til skriftlig afstemning blandt medlemmerne med angivelse af generalforsamlingens stilling til sagen. Forslaget er vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 19
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kun under iagttagelse af bestemmelserne i § 18. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal ved simpelt flertal træffe bestemmelse om anvendelsen af foreningens eventuelle midler, der skal tilfalde gastekniske eller velgørende formål.