Klimarådet: Klimafremskrivningens fokus på klima kan styrkes yderligere

Klimarådets kommentarer til Energistyrelsens klimafremskrivning indeholder både ris og ros.
Klimarådets kommentarer til Energistyrelsens klimafremskrivning indeholder både ris og ros.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Den årlige klimafremskrivning fra Energistyrelsen redegør for, hvor langt Danmark er fra at nå sine lovbundne klimamål frem mod 2030 på baggrund af den politik, der er vedtaget her og nu. Fremskrivningen udgør derfor en vigtig del af beslutningsgrundlaget for dansk klimapolitik. Som en del af klimalovens årshjul skal Klimarådet kommentere fremskrivningen.

 

Estimat kan blive mere præcist

Overordnet vurderer Klimarådet, at Klimastatus og -fremskrivning 2021 giver et velunderbygget bud på Danmarks udledning af drivhusgasser fremadrettet. Klimarådet har dog identificeret nogle metodevalg og forudsætninger, hvor rådet vurderer, at fremskrivningen ikke giver det mest retvisende estimat for udledningerne. Klimarådet vurderer også, at det er lykkedes at indfri klimalovens krav om et større klimafokus, men samtidig at det er muligt at styrke det yderligere.

Metodevalg og forudsætninger på disse områder vil efter Klimarådets opfattelse med fordel kunne ændres fremover, hvilket vil have indflydelse på det opgjorte reduktionsbehov. Reduktionsbehovet er i fremskrivningen opgjort til 11,8 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2030.

Klimarådet vurderer, at fremskrivningen har inkluderet de relevante virkemidler, der er vedtaget politisk, med undtagelse af visse virkemidler på skovområdet. Det drejer sig om effekterne af udlægning af arealer til urørt skov og øget skovrejsning i forbindelse med Den Danske Klimaskovfond.

Fremskrivningen konkluderer, at Danmark i 2030 vil have reduceret sine udledninger med 55 pct. med de politiske aftaler, der er indgået her og nu. Det har ikke været muligt for Klimarådet at beregne, hvor mange ton CO2, en ændring af de påpegede metodevalg og forudsætninger potentielt vil kunne påvirke reduktionsbehovet, men de forskellige punkter kan have betydning for fremskrivningens konklusion i både den ene og den anden retning. Her fremhæver Klimarådet bl.a. fremskrivningens antagelser om effekter af grænsehandel med brændstof og om CO2-kvoteprisen.