Sådan går det med energiselskabernes energispareindsats

Energistyrelsen har i notat ”Status for energiselskabernes energispareindsats 2016” af 26. juni 2017 offentliggjort resultatet af energiselskabernes samlede indberetninger for 2016
Foto: Arkivfoto
Erhvervssektoren har flest besparelser, om end der er stor forskel brancherne imellem.
webartikel
- Leif Frandsen - lef@dgc.dk - Dansk Gasteknisk Center
- Per Jensen - pej@naturgas.dk - HMN GasNet

Energistyrelsen har i notat ”Status for energiselskabernes energispareindsats 2016” af 26. juni 2017 offentliggjort resultatet af energiselskabernes samlede indberetninger for 2016. Energiselskabernes realiserede energibesparelser i 2016 fremgår af tabel 1.
 

      

Tabel 1
Tabel 1 - Energiselskabernes målopfyldelse i 2016 (Kilde: Energistyrelsen)

                                                                                       

Besparelser fordelt på sektorer og energiart
Samlet set for alle brancher gælder, at størstedelen af de realiserede besparelser har fundet sted inden for erhvervssektoren. Der er dog stor forskel på denne andel de forskellige brancher imellem. Figur 1 viser fordelingen af de indberettede besparelser på sektor for de forskellige brancher.


 

Figur 1
Figur 1 - Branchernes besparelser i 2016 fordelt på sektorer (Kilde: Energistyrelsen)

 

Energiselskaber har metodefrihed mht. til realisering af de aftalte forpligtelser om at lave besparelser. Selskaberne må  gerne realisere besparelser uden for eget forsyningsområde og uden for egen energiart. Figur 2 viser de indberettede besparelser fordelt på energiart for de forskellige brancher.
 

Figur 2
Figur 2 - Branchernes besparelser i 2016 fordelt på energiart (Kilde: Energistyrelsen)

 

Akkumulering af opnåede besparelser i perioden 2006-2016
Net- og distributionsselskaberne har, siden den første energispareaftale blev indgået i 2006, haft en forpligtigelse til at realisere en nærmere fastsat mængde energibesparelser i slutforbruget. Som led i de indgåede aftaler har net- og distributionsselskaberne haft mulighed for at overføre evt. over- og/eller underdækning til det efterfølgende år. Tabel 2 viser den akkumulering af besparelser, der er sket i perioden fra 2006, hvor den første energispareaftale blev indgået, til og med 2016.

 

Tabel 2
Tabel 2 - Energiselskabernes målopfyldelse over perioden 2006-2016 (Kilde: Energistyrelsen)

 

Af tabel 2 fremgår, at energiselskaberne totalt ved udgangen af 2016 har en overdækning på 5 %. Denne overdækning vil i henhold til den gældende energispareaftale blive overført til den resterende del af aftaleperioden, som er 2016-2020.

Ny bekendtgørelse på energibesparelser
Den 30. juni 2017 trådte en ny energisparebekendtgørelse i kraft. En bekendtgørelse der betyder, at net- og distributionsselskaberne fremover skal betale gebyr til Energistyrelsen og Energitilsynet. 

I 2017 vil gasbranches samlede gebyr til Energistyrelsen udgøre 1,5 mio. kr., mens gasbranches samlede gebyr til Energitilsynet vil udgøre 1,8 mio. kr. For 2018 forventes gasbranchens gebyr at blive 2,8 mio. kr. til Energistyrelsen og 3,4 mio. kr. til Energitilsynet.
Også gebyrer på el og fjernvarme
Også El- og fjernvarmebranchen vil med den nye bekendtgørelse blive pålagt gebyr. Her er gebyrerne for 2017 og 2018 fastlagt i forhold til størrelsen af den enkelte branches energispareforpligtigelse. Samlet set skal elbranchen betale 5,7 mio. kr. i 2017 og 11.6 mio i 2018. Fjernvarmebranchen skal i 2017 betale 6,4 mio. kr. og i 2018 betale 12,0 mio. kr.

Energistyrelsen overtager opgaver
Som en konsekvens af udstedelsen af en ny energisparebekendtgørelse vil Energistyrelsen bl.a. overtage de opgaver, som tidligere blev varetaget af ”DAKVE – Dansk KWh VerifikationsEnhed” (i dagligtale: ”Verifikationsenheden”). Energistyrelsen er i samarbejde med Teknisk Arbejdsgruppe (den arbejdsgruppe, som i henhold til energispareaftalen er etableret til løbende at behandle spørgsmål, principper og forhold i forbindelse med energispareaftalen) gået i gang med at udarbejde en vejledning til selskaberne vedr. verifikation og forhåndsgodkendelse af energispareprojekter. Læs mere på Energistyrelsen hjemmeside.