Naturgas er miljømæssigt et godt valg ved boligopvarmning

Naturgas er miljømæssigt et godt valg ved boligopvarmning
Foto: Istock
Rapport: Set med miljømæssige briller er naturgas bedre end fx træpillefyr og fjernvarme baseret på biomasse.
webartikel
- Jonas Hoen - jho@dgc.dk - Dansk Gasteknisk Center

Hvad forstår vi, når vi taler om, at grønt er grønt, og hvordan prissættes miljøet?  I de senere år har grønne løsninger  fokuseret på reduceret CO2-udledning og klimaeffekter, mens lokale gener og sundhedseffekter ikke har fået den store opmærksomhed.
Det kan imidlertid ændre sig, hvis anbefalingerne i Skatteministeriets Afgifts- og tilskudsanalyse på
energiområdet, del 4
, følges. Heri er udgangspunktet nemlig: ”Den optimale afgiftssats på udledning af et konkret stof svarer principielt til dets marginale nationale skadesomkostning og bør være ensartet på tværs
af emissionskilder. Det vil sige, at alle udledninger bør være omfattet, og dermed bør der ikke gælde særlige lempelser eller fritagelser på tværs af fx sektorer, brancher, anvendelser eller brændsler/energiarter”.

Det betyder i praksis, at man – ud over klimaeffekter – også skal tage hensyn til forurening fra fx NOx, SO2 og partikler, når skadesomkostningerne ved en teknologi eller et brændsel vurderes.

Kender man omkostningen ved at udlede 1 kg forurening, er det let at beregne omkostningen ved et brændsel, når man ved, hvor meget ens energianlæg forurener.

Dansk gasteknisk Center har i rapporten Miljøaftryk og energieffektivitet beregnet miljøomkostningerne for forskellige opvarmningsformer ud fra samme princip, som Skatteministeriet foreslår for beregning af afgifter. Og resultatet er, at hvis brændslet vurderes ud fra den miljømæssige belastning, så står naturgas stærkt i forhold til fx et træpillefyr eller fjernvarme baseret på biomassekedler.

Biomasse har mange skadelige emissioner

Beregninger i rapporten Miljøaftryk og energieffektivitet viser, at udskifter man de individuelle gas- kedler til opvarmning med biomasse, stiger udledningen af partikler markant og dermed de sundhedsmæssige omkostninger.

Endvidere fremgår det af rapporten, at træpiller har mere end dobbelt så høj NOx-udledning som naturgas.
Endelig fremgår det – ikke overraskende – at elvarmepumper er den mest miljøvenlige opvarmningsmetode.

miljøtabel

Fakta

Emissionsomkostninger er summen af de sundhedsskadelige og de klimamæssige omkostninger.
Omkostningen medtager produktion, transport og anvendelse af brændslerne.
Den sundhedsskadelige omkostning beregnes som mængden af sundhedsskadelig emission (NOx, partikler osv.) gange emissionens sundhedsskadelige effekt opgjort i kroner.
Til udregningen er der benyttet standardværdier fra Danish Centre for Environment and Energy (DCE).
Til udregning af de klimamæssige omkostninger er der benyttet CO2-kvotepriser fra Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen 2016.