Energinets rolle ved lukning af Tyra

Energinets rolle ved lukning af Tyra
Arkivfoto, Maersk Oil
Energinet har mange forberedelser forud for genopbygningen af Tyra-feltet.
webartikel
- Christian Meiniche Andersen - can@energinet.dk - Energinet
- Julie Just Krebs - jue@energinet.dk - Energinet

Udfordringer med kapaciteten

Systemet bliver mindre fleksibelt, når Tyra-felterne i Nordsøen i 2019 lukkes ned for renovering. Gasforbindelsen til Tyskland er godt nok udbygget i 2013, men kapaciteten på den tyske side af grænsen er begrænset. Det betyder, at kapaciteten skal udnyttes optimalt for at sikre, at der i perioden 2019-2022 er gas nok – både til forsyning af danske og svenske forbrugere og til fyldning af gaslagrene, når forbruget tillader det. Og selvom gaslagrene i Danmark har stor kapacitet, er der også udfordringer med dem i øjeblikket. En kaverne i gaslageret ved Lille Torup er fyldt med vand og afskærer derfor en lagerplads på cirka 60 millioner m3 fra at komme i brug under renoveringen af Tyra. Samtidig betyder den ændrede gaskvalitet fra Tyskland, at gassen så at sige fylder mere i lagrene, der derfor samlet kan rumme cirka 10-12 % mindre energi i forhold til, når de fyldes med gas fra Nordsøen.

 

Mere sårbart system
 

Systemet bliver derfor mere sårbart over for mulige fejl eller andre hændelser, i forhold til når Tyra er i drift. Eksempelvis vil der være for lidt transportkapacitet i gassystemets udlandsforbindelser om vinteren, fordi forbruget er højere i kolde perioder. Bliver vintrene under Tyras renovering ekstra hårde, kan forsyningen udfordres. 
Og så kommer gaspriserne muligvis også til at stige i spidsbelastningsperioder, hvilket kan synes negativt, hvis man er gasforbruger. Men de højere priser vil samtidigt trække gas til det danske og svenske gasmarked og dermed understøtte forsyningen, hvis gassystemet bliver presset. Velfungerende markedsmekanismer skal understøttes af fleksibilitet i systemet: Det skal være muligt at øge tilstrømningen af gas, når forbruget stiger.
Der er en flaskehals i kapaciteten fra Tyskland, som sætter en begrænsning på forsyningen af gas til systemet. Derfor er det vigtigt, at gasmarkedsaktørerne i tide har sikret, at gaslagerne er fyldte, så der er gas tilgængeligt på markedet, når forbruget bliver højt, eller hvis der opstår en teknisk hændelse, som begrænser forsyningen. Gasmarkedsaktørerne har altid haft denne rolle, men under genopbygningen af Tyra er de fysiske rammer mere snævre, end vi kender til nu.

 

Rollefordelingen

Selv om systemet er presset i den toårige periode fra 2019 og frem, kan man stadig forbedre de rammer, der skal støtte gasmarkedsaktørerne i deres forsyning af forbrugerne. 
Dels er der forskellige muligheder for at genvinde noget af den manglende fleksibilitet. Dels kan de markedsregler, som er gasmarkedsaktørernes retningslinjer for, hvordan de kan bruge gassystemet til transport og lagring af gas, tilpasses periodens særlige udfordringer.
Disse opgaver ligger i Danmark hos Energinet, som er ansvarlig for at udarbejde og implementere de nødvendige løsninger med inddragelse og/eller godkendelse hos de relevante myndigheder. Derfor har Energinet også til opgave at sikre og klargøre de bedst mulige betingelser for opretholdelse af forsyningssituationen under genopbygningen af Tyra, der forventes endeligt besluttet inden udgangen af 2017. Der har i foråret og sommeren 2017 især været arbejde med analyser af situationen, forudsætninger om forbrug og produktion samt af, hvordan markedsreglerne kan tilpasses.

Energinets egne systemer forbedres

På den kapacitetsmæssige side omfatter Energinets tiltag en undersøgelse af, om og hvordan kapaciteten på de danske gaslagre kan underbygges samt dialog med den tyske systemoperatør Gasunie Deutschland om, hvordan vi bedst understøtter gasmængderne fra Tyskland.
Energinets forbereder egne systemer, så der sikres optimal oppetid på komponenter, som er kritiske for gasforsyningen i transmissionsnettet. Fokus er her blandt andet på kompressorstationen i Egtved. Stationen bliver helt central for at sikre kapaciteten i gastransmissionssystemet er tilgængelig for gasmarkedsaktørerne i alle situationer. Kompressorstationen blev idriftsat oktober 2013 og består af fire kompressorenheder, som alle står parat til at trykke gassen fra Tyskland videre ind i det danske system.  To er nok til denne opgave, mens en tredje kan anvendes til at understøtte lagerudtræk fra gaslageret i Lille Torup, og den sidste står klar som reserve.

 

Dialog med transportkunder

På markedssiden gennemfører Energinet dialog med transportkunderne, der er de kommercielle aktører i gastransmissionssystemet. Transportkunderne agerer inden for rammerne af Energinets regelsæt på området. Deres rolle er helt central for at sikre de danske og svenske kunder gas til den rigtige pris i nedlukningsperioden af Tyra. 

Dialog med myndigheder

Ændringer i markedsregler skal godkendes af Energitilsynet, der er den danske myndighed på området. Samtidig skal de overordnede europæiske regler på området overholdes. Den samlede tidsplan indeholder derfor både tid til regeludvikling og myndigheders godkendelse.

 

Den uønskede situation

Gennem alle forberedelserne og i det hele taget i perioden, hvor gasforsyningen udfordres af Tyras nedlukning, er det Energinets mål at formidle et klart og forståeligt billede af situationen og de udfordringer, der kan opstå.
Hvis der trods af alle anstrengelser og forberedelser viser sig en situation, hvor markedet må kaste håndklædet i ringen i forhold til at forsyne forbrugerne, har Energinet en forpligtelse til at forsyne alle såkaldte beskyttede gaskunder med gas i minimum 30 dage. Denne situation er uønsket idet markedsaktørernes mulighed for at agere i gasmarkedet samtidigt begrænses. 

 

Fælles opmærksomhed på udfordringen

Der er brug for opmærksomhed på de kommende udfordringer blandt alle aktører på gasmarkedet. Vi skal sammen kunne sikre forsyningen af gas – også mellem 2019 og 2022.
Forsyningssikkerhed er en af grundpillerne i det danske gassystem og siden naturgassen kom til Danmark har alle danske og svenske forbrugere oplevet en stabil gasforsyning uden et eneste forsyningssvigt. Sammen med aktørerne har vi opmærksomheden rettet mod et fælles løft af ansvaret for at sikre forsyningssikkerheden i gassystemet – også under renoveringen af Tyra.