Finanslovens hovedpunkter på energiområdet

Finanslovens hovedpunkter på energiområdet
Den grønne omstilling bliver styrket.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Regeringen er med sine støttepartier og Alternativet blevet enige om at sikre en markant styrkelse af den grønne omstilling, og de første mål om en reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 % i forhold til 1990 er nu taget. Parterne bag finansloven er enige om, at der skal indføres en klimalov, og i forlængelse af den vil regeringen til foråret fremlægge en klimahandlingsplan, som skal bidrage til at sikre, at de nationale reduktionsmål nås.

 

Her er et udvalg af de grønne initiativer, aftalen indeholder:

 

Grøn Fremtidsfond

Oprettelse af ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” med en samlet kapacitet på 25 mia. kr.
Fonden skal bidrage til en national og global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af global eksport af grøn teknologi, særligt inden for vind.

Regeringen præsenterer i 2020 et konkret oplæg til etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond, som skal drøftes af aftalepartierne.

 

Klimarådets sekretariat skal styrkes

Klimarådets sekretariats skal styrkes i sine kompetencer inden for samfundsøkonomiske vurderinger og analyse og dermed øge Klimarådets klimafaglige kompetencer og kapacitet til at vurdere samfundsøkonomiske konsekvenser af klimapolitiske forslag. Klimarådet kan bestille analyser i Energistyrelsen inden for rammerne af den afsatte bevilling.
Der afsættes 10 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023.

 

Energiøer og Power-to-X

Der skal sættes gang i en forundersøgelse til energiøer og power-to-X teknologi skal understøttes.
Der skal foretages et forundersøgelse for etableringen af en energiø med minimum 10 GW tilkoblet, herunder undersøges også forslagene vedrørende en energiø ved Bornholm på 1-5 GW.

Læs artikel om mulig enerigiø i Nordsøen

Power-to-X kan potentielt understøtte en effektiv udnyttelse af store mængder havvindstrøm fra en evt. energiø, hvorfor der samtidig afsættes midler til forsknings-, udviklings- og demonstrationsordninger for Power-to-X

Der afsættes 30 mio. kr. i 2020, 27 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022.

Læs mere om Power-to-X

 

Styrkelse af det grønne diplomati og klimabistand

Det danske klimadiplomatiske arbejde i EU- samt FN-regi skal styrkes. Konkret skal der ske en styrkelse af indsatsen for udstationering af energirådgivere i vækstøkonomier med henblik på udbredelse af dansk ekspertise inden for energisystemer og grøn omstilling.
Der afsættes 5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

 

Der skal også gives klimabistand med henblik på at bidrage til Danmarks internationale forpligtelser.
Der afsættes yderligere 150 mio. kr. i 2020.

 

Grønne busser og taxaer

Der skal udarbejdes konkrete forslag til, hvordan krav til omstilling til grønne busser og grøn taxikørsel kan accelerere omstillingen frem mod 2030.
Aftaleparterne mødes i januar 2020 og drøfter de konkrete forslag til krav på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Aftaleparterne er endvidere enige om at prioritere en pulje til grønne busser. 

Der afsættes en pulje på 75 mio. kr. i 2020.


Grønne biler

Der er fra aftaleparternes side et ønske om, at der kommer flere grønne biler på vejene.
Aftaleparterne har til hensigt, at bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler holdes i ro frem mod opfølgningen på anbefalingerne fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler.

Der er desuden enighed om, at bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler også efter en afgiftsomlægning skal understøtte en fortsat stigende udbredelse af grønne biler. 


Læs hele finanslovsaftalen